faq

Veelgestelde vragen

In deze rubriek vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, stel dan uw vraag via het info-formulier. Wij zullen u dan op korte termijn antwoorden.

1. Hoe verloopt het bouwproces van mijn woning?

Fase 1: Ontwerp

Als u een architect opdracht geeft voor het ontwerpen van een unieke woning dan maakt deze eerst een analyse van uw woonwensen en budget en zet hij vervolgens uw woonwensen om in een ontwerp, passend binnen uw budget. Verdere randvoorwaarden daarbij zijn de beschikbare kavel (oppervlakte, ligging t.o.v. de zon, omliggende bebouwing etc.), de regels van het vigerende bestemmingsplan en de welstandsnota.
Bij een standaardplan zoekt u een standaard ontwerp dat zo goed mogelijk aansluit op uw wensen. De randvoorwaarden van kavel etc. moeten dan nog wel nader worden onderzocht.

Fase 2: Technische uitwerking

Uitwerking van het ontwerp naar een bouwtechnisch ontwerp dat voldoet aan alle regelgeving met betrekking tot afmetingen, isolatie, NEN-normen, ventilatie, energiegebruik, veiligheid ( constructies, gezondheidsrisico’s), toegankelijkheid etc. Verder worden in deze fase ook alle materialen, de constructies en de technische installaties vastgelegd. Uiteindelijk resulteert dit in een set bouwkundige, installatietechnische en constructieve tekeningen, een set bouwtechnische berekeningen en een omschrijving van de toe te passen onderdelen en de juridische randvoorwaarden (bestek). Met deze gegevens wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en kunnen een aantal aannemers een prijsaanbieding opstellen (aanbesteding).

Fase 3: Prijsvorming en Omgevingsvergunning

In deze fase lopen de prijsvorming en de omgevingsvergunning parallel. Immers nagenoeg dezelfde stukken zijn voor beide facetten dienstbaar. De beoordeling van de omgevingsvergunning door de gemeente duurt maximaal 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken. In deze periode kan de aanbesteding plaatsvinden, een of meer aannemers maken een prijsaanbieding en er wordt een keuze gemaakt welke aannemer het project wordt gegund. Vervolgens wordt er een bouwcontract opgesteld.

Fase 4: Uitvoering

Als de omgevingsvergunning is verleend en het contract met de aannemer is getekend dan kan de bouw starten. In het contract is meestal een de periode die de bouw mag duren opgenomen of een uiterste datum waarop de woning gereed mag zijn. De aannemer zal voor de start van de bouw een planning opstellen. In deze fase moeten er nog aanvullende werktekeningen worden gemaakt van bouwkundige elementen, installaties en constructies. Als het bouwterrein is afgezet en de bouwput is uitgezet, start de werkelijke uitvoering door de aannemer. Tijdens de uitvoering kan de opdrachtgever zich laten bijstaan door een directievoerder die controleert of er wordt gebouwd volgens het contract, of de termijnbetalingen correct zijn of de planning wordt gehaald etc. Tijdens de uitvoering is de aannemer verantwoordelijk voor het bouwterrein en het gebouwde, hij sluit hier een CAR-verzekering voor af. Als de bouw gereed is wordt er een oplevering gehouden waarbij wordt gecontroleerd of de woning compleet is en er geen gebreken worden opgemerkt, de bevindingen worden vastgelegd in een Proces Verbaal van Oplevering en de sleutels worden aan de opdrachtgever overhandigd, vanaf dat moment gaat de verantwoordelijkheid voor de woning over van aannemer op opdrachtgever. Vervolgens wordt de woning in gebruik genomen en begint de onderhoudsperiode, alle gebreken die bij oplevering niet zichtbaar waren maar nu alsnog aan het licht komen moeten door de aannemer worden verholpen. Na de onderhoudsperiode volgt nog een eindoplevering.

2. Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies op een bepaalde locatie in de gemeente is toegestaan, het kan bijvoorbeeld gaan om de functie wonen, onderwijs, agrarisch bedrijf, winkels etc. Behalve de toegestane functies legt het bestemmingsplan ook regels vast voor het bouwen op een specifieke locatie zoals de hoogte van het bouwwerk, de afstanden tot de perceelsgrenzen, het aantal bouwlagen etc.
Voordat u bij ons een ontwerp aankoopt is het belangrijk dat u nagaat of het ontwerp past binnen voor uw kavel geldende regels van het bestemmingsplan. Wij kunnen tegen een geringe vergoeding vooraf toetsen of het ontwerp voldoet.

3. Wat doet de welstandscommissie?

In veel gemeentes toetst de welstandscommissie of een ingediend bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie heeft tot taak om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te waarborgen. De commissie bestaat uit deskundigen (vaak architecten) die de gebouwen toetsen aan criteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota van de gemeente. De gemeente kan ook bepaalde gebieden welstandsvrij maken, als u in zo'n gebied een bouwwerk wilt realiseren is het niet nodig uw plan door de Welstand te laten toetsen.Als u een standaard ontwerp van ons koopt dan zorgen wij er voor dat het plan door welstand wordt getoetst.

(c) copyright adeux | sitemap | disclaimer | algemene voorwaarden | realisatie: wit webdesign